Handels- Og Leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, hvis de ikke specifikt er ændret gennem en skriftlig aftale.

Tilbud

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato.

 

Ordren

Ordren er først endelig accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det aftalte og den fremsendte ordrebekræftelse, bedes dette meddelt Lydac Akustik indenfor 3 arbejdsdage, i modsat fald er det i ordrebekræftelsen anførte gældende.

 

Priser

Alle priser er i danske kroner. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden.

 

Betalingsbetingelser

8 dage netto kontant medmindre andet fremgår af ordrebekræftelse og faktura.

 

Ejendomsforbehold

Lydac Akustik forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Tilbud, tegninger og andet forbliver Lydac Akustik’s ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt. Disse må ikke uden Lydac Akustik’s accept bringes til tredjemands viden.

 

Leveringsbetingelser

Lydac Akustik leverer i hele Danmark. Ved levering til Grønland, Færøerne og ikke-bro faste øer, skal der udarbejdes specifik aftale inden bestilling. Alle ordrer leveres på hverdage i dagtimerne. Alle varer leveres i gadeplan/fortovskant.

Derfra skal du selv sørge for transporten til boligen/etage. Det skal være muligt for en bil at køre til leveringsadressen.

Ved levering skal man undersøge altid alle pakker for synlige transportskader inden der kvitteres for modtagelsen.

Eventuelle skader skal noteres på fragtbrevet med overskriften: Ordre modtaget med forbehold for skader. Hvis det ved levering allerede er synligt, at der er skader på produktet, som svarer til skaderne på emballagen skal du/I nægte at modtage varerne, og efterfølgende informere Lydac Akustik herom. Det er en stor hjælp for os, hvis skader på emballage + varer dokumenteres med foto. Varerne kan godt have fået en skade, som ikke kan ses på emballagen. Pak derfor dine varer ud hurtigst muligt og kontroller dem. Er der en skade, som ikke kunne ses på emballagen, skal dette meddeles

Lydac Akustik straks, også med affotografering af den pågældende skade.

 

Leveringstider

Leveringstid angives på ordrebekræftelsen. Lydac Akustik påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med eventuel overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke køber til at annullere ordren. Hvis en bekræftet levering rykkes på købers foranledning, forbeholder Lydac Akustik sig retten til at fakturere ordrebeløbet på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

 

Returnering

Efter forudgående aftale foretages returnering af standardvarer. Varer modtages kun retur i ubrugt og mangelfri stand og i hel, original emballage inden 3 måneder fra vores levering. Varer der er specielt fremstillet til den enkelte ordre, kan som udgangspunkt ikke returneres.

 

Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav overfor Lydac Akustik kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Lydac Akustik hæfter ikke for driftstab, avance-tab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

 

Reklamationsret

Lydac Akustik yder fra fakturadato 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl. Reklamation dækker ikke normal slitage. Lydac Akustik frasiger sig ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug/behandling eller uagtsom brug/behandling af leverede varer.

 

Copyright

I tilfælde af at kunde ønsker et selvvalgt grafisk motiv trykt, skal kunden træffe alle nødvendige aftaler med eventuelle rettighedshavere om brugen af motivet. Køber friholder Lydac Akustik for ethvert krav fra tredjemand i denne henseende.

 

Force Majeure

I tilfælde af, at Lydac Akustik er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for kunden som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som Lydac Akustik ikke bærer ansvaret for, kan Lydac Akustik ikke gøres ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, som kunden og/eller tredjemand måtte lide i den anledning. De
nævnte forhold berettiger i øvrigt Lydac Akustik til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

Montage

Ved montage udført af Lydac Akustik, indeholder prisen alle omkostninger til stillads, transport, kørepenge, m.m. Arbejdet forudsættes udført uden væsentlige gener og i normal arbejdstid. Kunden forpligter sig til at tilfartsveje, gange, elevatorer m.v. er tilgængelige og lokalernes møblement skal være klargjort således at montagen kan foretages uhindret.

Afbrydelser og
forsinkelser, som Lydac Akustik ikke har ansvaret for, faktureres. Rengøring i forbindelse med eller efter montagearbejde er ikke med i tilbuddet. Vores montører bestræber sig dog altid at ”svine” mindst muligt. Ved montagestart bedes anvises sted til bortskaffelse af affald. Der er typisk tale om pap, metal og mineraluld. Arbejder der udføres i forbindelse med akustikregulering, men som ikke er specifikt beskrevet i tilbuddet, er ikke indeholdt i prisen.

Der kan være tale om el-, ventilation- ellers malerarbejde.