Dårlig akustik på kontoret kan have en stor påvirkning på dit miljø.


Utilstrækkelig akustik på kontoret kan have betydelige konsekvenser for både arbejds- og samarbejdsmiljøet. Udfordringer opstår ofte i forsøget på at opretholde en passende lydkvalitet i åbne kontorlandskaber med mange medarbejdere.

Dette kan resultere i vanskeligheder med at koncentrere sig om opgaverne eller deltage i samtaler med kolleger. Lydproblemerne kan således påvirke kommunikationen og forstyrre den overordnede arbejdsoplevelse og produktiviteten.

 

Vi er specialister i innovative akustikløsninger for erhverv. Vi har mere end 35 års erfaring”

Hvad er støjdæmpning på kontoret?

Støjdæmpning og akustik er nøgleelementer i skabelsen af et behageligt og produktivt kontormiljø. Støj kan have mange kilder og påvirke medarbejdernes evne til at koncentrere sig og arbejde effektivt. For at forstå, hvordan man bedst kan tackle støjproblemer på kontoret, er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse af, hvad støjdæmpning og akustik indebærer.

 

Hvad er støjdæmpning?

Støjdæmpning refererer til de metoder og teknikker, der anvendes til at reducere eller eliminere uønsket lyd i et miljø. Støj er defineret som uønsket lyd, der forstyrrer menneskers komfort og evne til at koncentrere sig. På kontoret kan støj komme fra forskellige kilder, herunder samtaler mellem kollegaer, telefonopkald, kontorudstyr som printere og computere, og baggrundsstøj fra ventilation eller trafik udenfor.

Effektiv støjdæmpning kan opnås gennem en kombination af arkitektoniske løsninger, brug af lydabsorberende materialer, og adfærdsændringer blandt medarbejderne. Målet er at skabe et miljø, hvor lydniveauerne er tilstrækkeligt lave til, at de ikke forstyrrer arbejdet, men samtidig høje nok til at undgå den følelse af isolation, der kan opstå i et alt for stille miljø.

 

Hvad er akustik?

Akustik er videnskaben om lyd, dens produktion, transmission og effekter. I kontorsammenhæng henviser akustik til, hvordan lyd opfører sig i et rum, herunder hvordan det reflekteres, absorberes og dæmpes. God akustik i et kontor betyder, at lydniveauerne er afbalancerede, så medarbejderne kan høre klart uden overdreven støj.

Akustik handler også om lydkvalitet. Dette indebærer at sikre, at tale er tydelig og forståelig, og at baggrundsstøj holdes på et minimum. I rum med dårlig akustik kan lyd ekko eller blive forstærket, hvilket gør det vanskeligt at koncentrere sig og kommunisere effektivt.

 

Principper for støjdæmpning

Der er flere principper og teknikker, der kan anvendes for at forbedre støjdæmpning på kontoret:

  • Lydabsorption: Dette indebærer brugen af materialer, der kan absorbere lydenergi i stedet for at reflektere den tilbage i rummet. Eksempler på lydabsorberende materialer omfatter tæpper, gardiner, polstrede møbler og akustikpaneler. Disse materialer hjælper med at reducere efterklangstid og forbedre taleforståelighed.
  • Lydisolering: Lydisolering handler om at forhindre lyd i at trænge ind eller ud af et rum. Dette kan opnås gennem konstruktionsteknikker såsom dobbeltvægge, isolerede døre og vinduer, og tætningslister omkring åbninger. Lydisolerede rum er især vigtige i kontorer, hvor der kræves fortrolighed eller koncentreret arbejde.
  • Lydbarrierer: Brug af fysiske barrierer kan hjælpe med at blokere eller aflede lyd. Skillevægge, bogreoler og planter kan fungere som lydbarrierer, der reducerer spredningen af lyd i åbne kontorlandskaber. Mobile skillevægge giver også fleksibilitet til at ændre kontorets layout efter behov.
  • Lydmaskering: Lydmaskering indebærer brug af baggrundslyd, såsom white noise, for at dække over uønsket støj. White noise-maskiner udsender en konstant, lav baggrundslyd, der hjælper med at skjule andre lyde og forbedre koncentrationen.

 

Akustisk design i kontormiljøer

Et veludført akustisk design kan gøre en stor forskel for arbejdspladsens funktionalitet og medarbejdernes velvære. Nogle nøgleelementer i akustisk design inkluderer:

  • Rummets form og størrelse: Små rum har typisk kortere efterklangstid, mens større rum kan have mere ekko. Form og størrelse af rummet skal derfor tilpasses den tilsigtede anvendelse.
  • Materialevalg: Materialer med høje lydabsorberende egenskaber skal bruges strategisk i loft, vægge og gulve. Tæpper og gardiner kan reducere støjniveauer i åbne kontorlandskaber.
  • Møbelplacering: Placering af møbler kan påvirke lydens bevægelse i et rum. For eksempel kan høje reoler og polstrede møbler fungere som lydabsorberende elementer.
    Teknologiske løsninger: Moderne kontorer kan drage fordel af teknologi såsom lydabsorberende paneler, akustiklofter og lydmaskiner for at optimere lydmiljøet.

 

Betydningen af adfærdsændringer

Mens tekniske løsninger er vigtige, spiller adfærdsændringer også en afgørende rolle i støjdæmpning. Medarbejdere skal uddannes i god akustisk adfærd, såsom at bruge stille stemmer, undgå unødvendig højlydt samtale og respektere stille zoner. En kultur, der fremmer bevidsthed om lydens påvirkning, kan betydeligt reducere støjniveauerne i kontoret.

 

Hvorfor det er vigtigt i et kontormiljø

Støjdæmpning og god akustik spiller en afgørende rolle i kontormiljøer, hvor medarbejdernes trivsel og produktivitet er tæt forbundet med lydforholdene. Dårlig akustik og høje støjniveauer kan føre til en række negative konsekvenser, som ikke kun påvirker den enkelte medarbejder, men også virksomhedens overordnede effektivitet og succes. Her er nogle af de vigtigste grunde til, hvorfor støjdæmpning er essentiel i et kontormiljø.

 

Forbedret produktivitet

Støj er en af de største distraktionskilder på arbejdspladsen. Ifølge undersøgelser kan støj reducere medarbejdernes koncentration og øge fejlprocenten i deres arbejde. Når medarbejdere konstant bliver afbrudt af baggrundsstøj, tager det længere tid for dem at genvinde fokus og fortsætte deres opgaver effektivt. God støjdæmpning hjælper med at skabe et mere roligt miljø, hvor medarbejdere kan arbejde uforstyrret og dermed øge deres produktivitet.

 

Øget medarbejdertrivsel og sundhed

Kontinuerlig eksponering for støj kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Det kan føre til stress, hovedpine, øget blodtryk og i nogle tilfælde endda hjerte-kar-problemer. Desuden kan støj påvirke søvnkvaliteten, hvilket yderligere reducerer medarbejdernes generelle trivsel og præstation. Et kontormiljø med effektiv støjdæmpning kan reducere disse sundhedsrisici og fremme en bedre arbejdsoplevelse, hvilket kan føre til øget medarbejdertilfredshed og færre sygedage.

 

Bedre kommunikation og samarbejde

I et støjende kontorlandskab kan det være svært at føre samtaler uden at skulle hæve stemmen, hvilket igen kan bidrage til støjniveauet. Dårlig akustik kan også gøre det udfordrende at forstå kollegaer korrekt, hvilket kan føre til misforståelser og ineffektiv kommunikation. God akustik og støjdæmpning sikrer, at tale er tydelig og forståelig, hvilket er essentielt for effektiv kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen. Når medarbejdere kan kommunikere let og præcist, forbedres samarbejdet, hvilket igen kan styrke virksomhedens overordnede ydeevne.

 

Forbedret koncentration og kreativitet

Et roligt arbejdsmiljø fremmer koncentration og kreativitet. Støj kan forhindre medarbejdere i at nå dybe arbejdsfaser, også kendt som “flow”, hvor de kan være mest produktive og kreative. Ved at minimere støjforstyrrelser kan kontorer skabe betingelser, der fremmer fordybelse og innovativ tænkning. Dette er særlig vigtigt i kreative brancher eller i roller, der kræver intensiv problemløsning og strategisk planlægning.

 

Bedre førstehåndsindtryk og professionelt image

Et kontor med god akustik og støjdæmpning kan også give et bedre førstehåndsindtryk til besøgende, klienter og potentielle medarbejdere. Et roligt og professionelt miljø signalerer en virksomhed, der værdsætter kvalitet og medarbejdertrivsel. Det kan være en afgørende faktor i at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere samt i at opbygge og vedligeholde stærke kunderelationer.

 

Økonomiske fordele

Selvom investering i støjdæmpende løsninger kan virke kostbart, kan de økonomiske fordele på lang sigt være betydelige. Øget produktivitet, færre sygedage og forbedret medarbejdertilfredshed kan alle bidrage til en virksomheds bundlinje. Desuden kan reducerede stressniveauer og forbedret sundhed blandt medarbejdere føre til lavere udgifter til sundhedspleje og personaleturnover.

Støjdæmpning og god akustik er ikke blot luksusforanstaltninger; de er nødvendigheder i ethvert kontormiljø, der stræber efter at maksimere produktiviteten og medarbejdertrivslen. Ved at implementere effektive støjdæmpende løsninger kan virksomheder skabe en arbejdsplads, der ikke kun er mere behagelig, men også mere effektiv og sund. Dette vil i sidste ende føre til en mere tilfreds arbejdsstyrke og bedre forretningsresultater.

Fordele ved god akustik på kontoret

God akustik på kontoret er afgørende for at skabe et produktivt og behageligt arbejdsmiljø. Når lydforholdene er optimerede, kan det have en række positive effekter på både medarbejdernes præstation og trivsel. Her er nogle af de vigtigste fordele ved god akustik på kontoret.

 

Øget produktivitet

Støj er en af de største distraktionskilder på arbejdspladsen. Uønsket baggrundsstøj kan gøre det vanskeligt for medarbejdere at koncentrere sig om deres opgaver, hvilket fører til lavere produktivitet og øget fejlprocent. Ifølge forskningsstudier kan medarbejdere miste op til 86 minutter om dagen på grund af støjforstyrrelser.

Med god akustik kan støjniveauet holdes på et minimum, hvilket skaber et roligere og mere fokuseret arbejdsmiljø. Dette gør det lettere for medarbejderne at koncentrere sig og udføre deres arbejde effektivt.

Når lydforholdene er i orden, kan medarbejdere lettere nå en tilstand af dyb koncentration, også kendt som “flow”, hvor de er mest produktive. Samlet set kan forbedret akustik føre til en markant stigning i medarbejdernes produktivitet.

 

Forbedret medarbejdertrivsel og sundhed

Støj har ikke kun en negativ indvirkning på produktiviteten, men også på medarbejdernes trivsel og sundhed. Kontinuerlig eksponering for høje støjniveauer kan føre til stress, hovedpine, træthed og i nogle tilfælde mere alvorlige sundhedsproblemer som forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme. Støj kan også forstyrre medarbejdernes søvnkvalitet, hvilket yderligere reducerer deres trivsel og arbejdsevne.

God akustik på kontoret bidrager til et sundere arbejdsmiljø ved at reducere disse negative påvirkninger. Når støjen holdes under kontrol, kan medarbejdere arbejde i et mere afslappet og behageligt miljø, hvilket mindsker stress og forbedrer deres generelle velbefindende. En forbedret arbejdsmiljø kan også føre til færre sygedage og lavere personaleomsætning, hvilket er til gavn for både medarbejdere og virksomheden som helhed.

 

Bedre kommunikation og samarbejde

Effektiv kommunikation er afgørende for succesfuldt samarbejde på arbejdspladsen. I et støjende kontorlandskab kan det være svært at føre samtaler uden at skulle hæve stemmen, hvilket kan føre til misforståelser og ineffektiv kommunikation. Dårlig akustik kan også gøre det vanskeligt at høre og forstå kollegaer klart, hvilket kan hæmme samarbejdet og reducere arbejdseffektiviteten.

Med god akustik bliver taleforståeligheden forbedret, hvilket gør det lettere for medarbejdere at kommunikere klart og præcist. Dette er især vigtigt i mødelokaler og samarbejdsområder, hvor effektiv kommunikation er nøglen til succes. Når medarbejdere kan høre og forstå hinanden uden anstrengelse, bliver samarbejdet mere flydende og produktivt. Dette kan føre til bedre teamdynamik, hurtigere problemløsning og mere innovative løsninger.

God akustik på kontoret har en bred vifte af fordele, der strækker sig ud over blot at reducere støjniveauer. Det forbedrer produktiviteten ved at skabe et miljø, hvor medarbejdere kan arbejde uforstyrret og effektivt. Det fremmer medarbejdernes trivsel og sundhed ved at reducere stress og forhindre sundhedsmæssige problemer forårsaget af støj.

Endelig understøtter det bedre kommunikation og samarbejde, hvilket er afgørende for en effektiv og harmonisk arbejdsplads. Ved at investere i akustiske forbedringer kan virksomheder skabe en mere produktiv, sund og samarbejdsorienteret arbejdsplads, der gavner både medarbejderne og virksomhedens succes.

 

Typiske støjkilder på kontoret

Støj i kontormiljøer kan stamme fra mange forskellige kilder, som hver især kan forstyrre medarbejdernes koncentration og effektivitet. For at kunne håndtere støjproblemer effektivt, er det vigtigt at identificere de mest almindelige støjkilder. Her er en oversigt over typiske støjkilder på kontoret og hvordan de kan påvirke arbejdspladsen.

 

Samtaler mellem kollegaer

Samtaler mellem kollegaer er en af de mest almindelige støjkilder i åbne kontorlandskaber. Selvom kommunikation og samarbejde er vigtige aspekter af arbejdet, kan højlydte samtaler forstyrre andre, der forsøger at koncentrere sig. Når flere personer taler samtidig, kan det skabe en kakofoni af lyde, der gør det svært at fokusere på opgaverne. Dette kan være særligt problematisk i åbne kontorområder, hvor lyden spreder sig let og kan høres af mange.

 

Telefonopkald

Telefonopkald er en anden væsentlig kilde til støj på kontoret. Medarbejdere, der taler i telefonen, kan uforvarende hæve stemmen, især hvis de forsøger at overdøve baggrundsstøjen. Dette kan skabe en dominoeffekt, hvor andre medarbejdere også taler højere for at blive hørt, hvilket yderligere øger støjniveauet. Telefonopkald kan også være distraherende, fordi de ofte indebærer samtaler, der ikke er relevante for andre medarbejdere, som dermed bliver afbrudt i deres eget arbejde.

 

Kontorudstyr (printere, computere, etc.)

Moderne kontorer er fyldt med teknologi og udstyr, der kan generere betydelig støj. Printere, kopimaskiner, computere, faxmaskiner og andre elektroniske enheder udsender forskellige lyde, som kan være distraherende. Printere og kopimaskiner kan især skabe støj, når de bruges intensivt, mens ventilatorer og harddiske i computere kan skabe en konstant baggrundsstøj. Disse lyde kan virke små hver for sig, men sammen kan de bidrage væsentligt til det samlede støjniveau på kontoret.

 

Baggrundsstøj fra ventilation og trafik

Baggrundsstøj fra ventilationssystemer, aircondition og trafik udenfor bygningen kan også være en betydelig støjkilde. Ventilationssystemer kan generere en konstant brummen eller summen, som kan være distraherende, især i stille arbejdsområder. Trafikstøj fra veje, byggepladser eller andre aktiviteter udenfor kontoret kan også trænge ind gennem vinduer og vægge, hvilket skaber en yderligere kilde til forstyrrelse. Selv om denne type støj ofte opfattes som baggrundsstøj, kan den stadig påvirke medarbejdernes evne til at koncentrere sig, især hvis den er vedvarende eller pludselig intensiveres.

At identificere de typiske støjkilder på kontoret er det første skridt mod at skabe et mere støjsvagt og produktivt arbejdsmiljø. Samtaler mellem kollegaer, telefonopkald, kontorudstyr og baggrundsstøj fra ventilation og trafik er blandt de mest almindelige støjkilder, der kan påvirke medarbejdernes trivsel og effektivitet. Ved at tage skridt til at reducere disse støjkilder gennem akustiske forbedringer, strategisk indretning og adfærdsændringer kan virksomheder skabe et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan arbejde mere koncentreret og produktivt.

En afgørende faktor inden for akustikken på kontoret er efterklangstiden i et rum, som refererer til den tid det tager for lyden at falde, efter den er stoppet.


En lang efterklangstid skaber en rungende effekt på kontoret, da lyden reflekteres tilbage fra overfladerne og tager tid om at forsvinde. Dette fører til et øget støjniveau og en mindre klar lydoplevelse, hvilket kan påvirke medarbejdernes koncentration og produktivitet negativt.

På den anden side vil et kontor med en kort efterklangstid give et klart og tydeligt lydbillede. Tale er let at forstå, og baggrundsstøjen holdes på et minimum. Dette skaber et behageligt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere kan fokusere på deres opgaver uden forstyrrelser.

Ved at optimere efterklangstiden på kontoret gennem brug af lydabsorberende materialer og strategisk indretning kan virksomheder forbedre den akustiske komfort og dermed øge medarbejdernes trivsel og effektivitet.

10 gode råd til bedre akustik på kontoret

For at skabe et produktivt og behageligt arbejdsmiljø er det vigtigt at tage hånd om kontorets akustik. Her er 10 gode råd til, hvordan du kan forbedre akustikken på dit kontor.

 

1. Brug af lydabsorberende materialer på kontoret

Lydabsorberende materialer som tæpper, gardiner, og akustikpaneler er effektive til at reducere efterklang og støjniveauer. Tæpper og gardiner absorberer lyd og forhindrer den i at reflektere rundt i rummet. Akustikpaneler kan monteres på vægge og lofter for at absorbere lydenergi og forbedre taleforståeligheden.

Fordelene ved lydabsorberende materialer inkluderer reduceret støjniveau og forbedret akustisk komfort. Installation af tæpper og gardiner er relativt enkel og kan udføres uden professionel hjælp, mens akustikpaneler kræver korrekt placering for maksimal effektivitet. Placer panelerne på vægge og lofter i områder med høj aktivitet for at opnå de bedste resultater.

 

2. Opsætning af akustiklofter på dit kontor

Akustiklofter fungerer ved at absorbere og diffundere lyd, hvilket reducerer efterklang og støj. De er designet med lydabsorberende materialer, der effektivt dæmper lydrefleksioner fra loftet.

Materialer som mineraluld, glasfiber og specialiserede akustikplader er ideelle til akustiklofter. Vælg designs, der passer til kontorets æstetik, samtidig med at de tilbyder høj lydabsorbering. Sørg for, at lofterne dækker store flader for maksimal effekt.

 

3. Indretning med støjdæmpende møbler

Akustikmøbler som polstrede stole, sofaer, og akustikbåse kan hjælpe med at absorbere lyd. Polstrede overflader og bløde materialer fanger lydenergi og reducerer refleksioner.

Placer støjdæmpende møbler i områder med høj trafik og samtaler. For eksempel kan polstrede møbler placeres i loungeområder og mødelokaler for at reducere støjniveauer. Akustikbåse kan bruges som stille arbejdsområder i åbne kontorlandskaber.

 

4. Implementering af skillevægge

Skillevægge kommer i forskellige typer, herunder mobile, faste og lydabsorberende versioner. Mobile skillevægge er fleksible og kan flyttes efter behov, mens faste skillevægge tilbyder permanent støjdæmpning. Lydabsorberende skillevægge er specielt designet til at reducere lydtransmission.

Brug skillevægge til at opdele åbne kontorlandskaber i mindre, mere lydisolerede områder. Placer skillevægge omkring arbejdsstationer, mødelokaler og stille zoner for at minimere støjforstyrrelser og skabe private arbejdsområder.

 

5. Planlægning af åbne kontorområder

Planlæg kontorindretningen med støjreduktion i tankerne. Placer højlydte funktioner som printere og kaffemaskiner væk fra arbejdsstationer. Skab separate zoner for samarbejde og stille arbejde for at reducere forstyrrelser.

Indfør stille zoner, hvor medarbejdere kan arbejde uden forstyrrelser, og dediker separate områder til samarbejde og møder. Brug skræmvægge og akustikpaneler til at adskille disse områder og minimere lydoverførsel.

 

6. Brug af white noise-maskiner

White noise-maskiner udsender en konstant, lav baggrundslyd, der kan maskere uønsket støj. Dette gør det lettere for medarbejdere at koncentrere sig ved at reducere opfattelsen af forstyrrende lyde.

Placer white noise-maskiner i områder med høj trafik og støj. De bør bruges strategisk i åbne kontorlandskaber og nær arbejdsstationer for at skabe en jævn lydkulisse.

 

7. Brug af grønne planter

Grønne planter kan hjælpe med at absorbere lyd og reducere støjniveauer. Planter med store blade og tykke stængler er særligt effektive til at dæmpe lydrefleksioner.

Vælg planter som gummifigentræer, bregner og bambus, der er kendt for deres lydabsorberende egenskaber. Placer planterne strategisk i hele kontoret, især i hjørner og langs vægge, for at maksimere deres støjdæmpende effekt.

 

8. Uddannelse og adfærdsændringer

Medarbejdernes adfærd kan have stor indflydelse på støjniveauerne. Det er vigtigt at uddanne medarbejderne om god akustisk adfærd, såsom at bruge indendørs stemmer, undgå højlydte samtaler og respektere stille zoner.

Implementer politikker som at tage telefonopkald i specifikke områder, bruge chatfunktioner i stedet for at råbe tværs over kontoret, og minde medarbejderne om at være opmærksomme på deres støjniveauer. Skab en kultur, hvor støjbevidsthed er en prioritet.

 

9. Brug af personlige lydabsorberende enheder

Lydisolerede hovedtelefoner kan hjælpe medarbejdere med at skabe deres egen støjfri zone, selv i travle kontorlandskaber. Disse enheder blokerer omgivende støj og giver mulighed for uforstyrret arbejde.

 

10. Regelmæssig vedligeholdelse og evaluering

For at sikre, at akustikløsningerne forbliver effektive, er det vigtigt med regelmæssig vedligeholdelse. Over tid kan lydabsorberende materialer blive slidt og miste deres effektivitet.

Gennemfør regelmæssige evalueringer af kontorets akustik ved at indsamle feedback fra medarbejderne og foretage målinger af støjniveauer. Juster og opdater støjdæmpende tiltag efter behov for at sikre et kontinuerligt behageligt lydmiljø.

Afsluttende bemærkninger om bedre akustik på kontoret

I denne artikel har vi gennemgået vigtigheden af god akustik og støjdæmpning på kontoret samt de typiske støjkilder, der kan påvirke arbejdsmiljøet negativt. Vi har også præsenteret 10 gode råd til, hvordan du kan forbedre akustikken på dit kontor.

For det første er brugen af lydabsorberende materialer som tæpper, gardiner og akustikpaneler essentiel for at reducere støjniveauer og forbedre taleforståeligheden. Akustiklofter kan minimere efterklang og skabe et roligt arbejdsmiljø, mens støjdæmpende møbler, der kan absorbere lyd, bør placeres strategisk i kontoret.

Implementering af skillevægge hjælper med at opdele kontorområder og skabe stille zoner, og en god planlægning af åbne kontorområder med et layout, der minimerer støj, fremmer koncentration. Anvendelse af white noise-maskiner kan maskere uønsket støj og skabe en jævn lydkulisse.

Grønne planter fungerer som naturlige lydabsorberende elementer og kan reducere støjniveauer effektivt. Uddannelse og adfærdsændringer blandt medarbejderne er også vigtige for at opnå et lavere støjniveau på kontoret.

Brug af personlige lydabsorberende enheder som lydisolerede hovedtelefoner kan hjælpe medarbejdere med at skabe deres egen støjfri zone. Endelig er regelmæssig vedligeholdelse og evaluering af akustikløsninger afgørende for at sikre, at de forbliver effektive over tid.

For at sikre, at dit kontor har den bedst mulige akustik, opfordrer vi dig til at tage de første skridt mod at implementere de råd, vi har delt i denne artikel. Hvis du har brug for yderligere rådgivning eller specifikke produkter til at forbedre akustikken i dit arbejdsmiljø, er du velkommen til at kontakte Jimmy fra Lydac Akustik. Jimmy er ekspert i akustiske løsninger og kan hjælpe dig med at finde de rette tiltag, der passer til netop dit kontor.

Husk at du altid er velkommen til at kontakte os. Derudover kan du finde relaterede blogindlæg og e-bøger om emnet, der kan give dig yderligere indsigt og inspiration til, hvordan du kan optimere akustikken på dit kontor. En god akustik er en investering i dine medarbejderes trivsel og virksomhedens succes.

Kontakt Lydac Akustik i dag, og lad os hjælpe dig med at skabe et mere behageligt og produktivt arbejdsmiljø.

Læs om vores akustikløsninger til kontor

Se stort billede

Se Dæmpit Komfort vægpanel

Se stort billede

Se Dæmpit opslagstavler

Væg akustikløsninger Se stort billede

Se Lydac Eco akustikvæg

Se stort billede

Se Lydac Baffel